اساتید فرش

هنرمندان و تولید كنندگان نام‌آور فرش اصفهان

 عیسی بهادری، حاج میرزا امامی، محمدعلی زاویه، هادی تجویدی، علی كریمی، مهدی تجویدی، ابوطالب مقیمی، الطافی، احمد ارچنگ، جعفر رشتیان، محمود فرشچیان، رضا شاكری، كرباسیون، احمد شكرایی، اصغر بیات، حسین مصورالملكی، روح‌الله مینائیان، احمد كوشش، جعفرقلی دادخواه، رحمت‌الله شادمان، اكبر مهدیئی، عباس ملكی، اصغر رسولی، سید بهاءالدین دامادزاده، عباسقلی پورصفا، جواد رستم شیرازی، هوشنگ جزی‌زاده و حكمت نژاد، برادران صفدرزاده حقیقی، صیرفیان، دردشتی، رضی میری و...

منبع :