اساتید فرش

طراحان تبریز

رسام ارژنگی و میر مصور که مینیاتوریست و نقش قالی و از بیان گذاران مدرسه صنایع مستظرفه ی تبریز و همچنین حبیب الله امین افشار هنرمند برجسته ی دیگری که در سال 1367 شمسی چهره در نقاب خاک کشید و محمد تقی خیابانی از طراحان قدیمی تبریز به شمار می روند . از هنرمندان نسل جوان ابوالحسن خیابانی ، اکبر برگی ، قلی نامی ، محمد حسین نجف زاده ، یوسف تاملی ، ابوالقاسم اماقانی ، رضا اسکندری و ابراهیم رضایی را باید نام برد که هر کدام از آنها با ذوق و کوشش فراوان سعی دارند که برگ جدیدی بر دفتر طرح های جاودانی فرش ایران بیافزایند . منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :