اساتید فرش

فتح الله حبیبیان نایینی

فتح الله حبیبیان نایینی ، نایین

منبع :