اساتید فرش

حاج میرزا علی اصغر قالیچی

حاج میرزا علی اصغر قالیچی ، تبریز

منبع :