اساتید فرش

حاج سید جلال امیری

حاج سیّد جلال امیری حدود 33 سال است که به رنگ آمیزی نقشه اشتغال دارد و آقایان نایبی و صادقی در کار نقطه چینی (آزاره) او را یاری می کنند. در نایین نظیر بسیاری جاهای دیگر ، نقشه به طور کامل کشیده نمی شود، بلکه هر قسمت که رنگ شد ، روی مقوّا می چسبانند و به بافنده می دهند . منبع : کتاب فرش نایین

منبع :