رنگ و رنگرزی

گزارش تصویری افتتاح کارخانه شور پشم و رنگرزی گیاهی شرکت از پشم تا. فرش حیدری

سایت قالیکده امیدوار است به زودی دستگاهای ریسندگی این مجموعه هم بزودی مورد استفاده قرار گیردمنبع : سرتیپی