رنگ و رنگرزی

نرخ رنگرزی خامه قالی

کارگاه رنگرزی اقای مهندس کبیری در شهر کرد با نام نیلگون

1-رنگرزی طبیعی میانگین کیلویی 12 تا 14 هزاز تومان

2-رنگ کرم طبیعی شش هزار تومان

3-رنگ لاکی طبیعی کیلویی 20000 تومان

4رنگ سورمه ای طبیعی کیلویی هیجده هزار  تومان

این کارگاه رنگرزی شیمیایی ندارد و  عزیزان متقاضی می توانند از طریق 09153178910 شماره ایشون را دریافت نمایند

منبع : اقای مهندس کبیری