رنگ و رنگرزی

گزارش تصویری از کارگاه رنگرزی بابک انصاری در سنندج
منبع : بابک انصاری