رنگ و رنگرزی

نرخ رنگرزی خامه قالی

کارگاه رنگرزی پرندیس با مدیریت رضا ذوقی نسب در مشهد

هزینه رنگرزی طبیعی از بقچه ای 45 تا 55 هزار تومان برای رنگهای با پوست انار و گردو رنگ میشوند

بقچه ای 55 تا 65 هزار تومان برای روناس و برگ مو

بقچه ای 75 تا 85 هزار تومان برای رنگزای نیل

بقچه ای 90 هزارتومان برای رنگزای نیل(سورمه ای)

بقچه ای 100 تا 110 هزار تومان برای رنگزای قرمز دانه


شیمیایی هم از بقچه ای 20 تا 25 هزارتومان است

منبع : اقای رضا ذوقی نسب