رنگ و رنگرزی

نحوه کشتن حشره ی قرمزدانه

برای کشتن حشره ی قرمزدانه رنگرزان اکثرا شراب را به کار می برند . گو اینکه بعضا از نمک  طعام و یا گچ نیز استفاده می شود . هرچند بهای تمام شده با استفاده از شراب کمی گران تر است ولی در عوض رنگ حاصله دارای جلا و کیفیت بهتری است . منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :