رنگ و رنگرزی

الگویی جالب از همکاری دانشگاه هنر اردکان و کارگاه های رنگرزی شرکت سهامی فرش ایران و کارگاه رنگرزی نیلگون چالش تر

تست رنگرزی شیمیایی گروه راکتیو پشم (هندی) در دانشکده هنر دانشگاه شهرکرد. ارسال رنگ توسط جناب استاد جلالی رنگرز خبره شرکت سهامی فرش ایران. برند رنگ: LEE R Dye

LEE R Dye Y 170

LEE R Dye T.B.G

LEE R Dye R 195

LEE R Dye B 222

LEE R Dye O 122

رمق کشی کلیه رنگها در غلظتهای پایین

نسخه رنگرزی با گروه راکتیو به منظور بررسی قدرت رنگی

و در پایان از همکاری دانشجویان عزیز کمال تشکر را دارم


منبع : کانال تلگرام رنگرزی تخصصی گیاهی نیلگون