در حاشیه

نمونه قرارداد توليد فرش بين بافنده و صاحب كارگاه

قرارداد تولید فرش بین بافنده و صاحب كارگاه

 

نوع: قوانین متن: بسمه تعالی وزارت بازرگانی مركز ملی فرش ایران«قرارداد تولید فرش فی‌مابین بافنده و صاحب كارگاه به موجب قانون حمایت از مجتمع‌های قالیبافی مصوب 18/1/81 به شماره 1929 و آیین نامه اجرایی مصوب 21/6/85 هییت محترم وزیران به شماره 34868»قرارداد زیر بین خانم/ آقای:...................... فرزند:...................... به شماره شناسنامه:.................... صادره از:...................... ساكن:.............................................كه در این قرارداد بافنده نامیده می‌شود، از یك طرف و مجتمع/ شركت............................... شماره ثبت .................................. به نمایندگی خانم/ آقای .......................... فرزند:.......................... به شماره شناسنامه:................ صادره از .......................... دارای مجوز بهره‌برداری شماره ........................... از سازمان بازرگانی استان ....................................... به آدرس .............................................................................. ................... ....... كه در این قرارداد صاحب كارگاه نامیده می‌شود به شرح زیر منعقد می‌گردد.ماده 1ـ موضوع قرارداد:انجام امور بافت فرش در طول مدت قرارداد در محل كارگاه واقع در آدرس فوق.ماده 2ـ مدت قرارداد:این قرارداد از تاریخ ............... لغایت تاریخ ................. به مدت.............. ماه/ روز بین طرفین منعقد می‌گردد.ماده 3ـ مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت:به ازای انجام موضوع قرارداد برمبنای تعداد............. گره مبلغ .................. ریال تعیین می‌گردد كه در پایان هر ماه پس از تایید كاركرد توسط مسئول ذیربط به بافنده پرداخت خواهد شد.ماده 4ـ تعهدات بافنده:1ـ4ـ بافنده متعهد است نسبت به بافت فرش در رجشمار ............. (رجشمار عرف محل ............) با مواد اولیه ارایه شده از طرف صاحب كارگاه اقدام نماید.تبصره: مقدار بافت توسط بافنده در رجشمار فوق حداقل روزی ................... گره بوده و چنانچه محاسبه مقدار بافت خارج از رجشمار فوق باشد مقدار بافت روزانه به شرح زیر برابر عرف محل خواهد بود به نحوی كه در پایان هر هفته (6 روز كاری) كل مقدار بافت از ............. گره كمتر نباشد.(بافت طبق عرف محل: ...................................................................................)2ـ4ـ قالیباف متعهد است طبق نقشه و بصورت كاملا دقیق نسبت به بافت فرش اقدام نموده و در صورت بروز مشكل هنگام بافت سریعاً استاد كار مربوطه را در جریان امر قراردهد تا نسبت به رفع اشكال اقدام گردد چنانچه هر گونه عیبی (كم بافی ـ غلطبافی ـ گره تقلبی و...) در فرش بافته شده مشاهده گردد كه عامل آن بافنده بوده و بنوعی در رفع آن كوتاهی نموده باشد جبران خسارت زیان وارده بعهده بافنده خواهد بود.3ـ4ـ ساعات شروع و خاتمه كار بافنده از ساعت ............ الی ............. تعیین و بافنده مكلف به حضور به موقع در محل كار می‌باشد.تبصره: بافنده می‌تواند در صورت لزوم با هماهنگی صاحب كارگاه یا نماینده وی كارگاه را ترك نماید.4ـ4ـ بافنده متعهد می‌شود شخصاً نسبت به بافت در محل كارگاه اقدام نموده و از واگذاری كار خود به اشخاص دیگر خودداری نماید.5ـ4ـ بافنده متعهد و مكلف است تا در طول مدت قرارداد و حضور در كارگاه نسبت به حفظ و حراست از ابزار نقشه و مواد تحویلی اقدام نموده و از ایجاد هر گونه خسارت جلوگیری نماید.ماده 5ـ تعهدات صاحب كارگاه:1ـ 5ـ صاحب كارگاه متعهد است پس از عقد قرارداد با بافنده سریعاً نسبت به تهیه و در اختیار گذاشتن مواد اولیه، دار، ابزار و نقشه مورد لزوم اقدام نماید. درصورت تاخیر در تهیه موارد فوق صاحب كارگاه بایستی خسارت هر روز بیكاری بافنده را با در نظر گرفتن متوسط دریافتی سایر بافندگان پرداخت نماید.تبصره ـ بافنده پس از مشاهده‌ دار قالیبافی و محل بافت با امضای این قرارداد تایید مینماید دار قالی وكارگاه از شرایط مناسب برای كار برخوردار می‌باشد.2ـ5ـ صاحب كارگاه می‌بایست تمام مفاد مندرج در آیین نامه اجرایی كارگاههای متمركز (مصوب هییت محترم وزیران به شماره 34868 مورخ 21/6/85) را رعایت نماید در ضمن برابر ماده 4 آیین نامه نسبت به بیمه خدمات درمانی بافنده اقدام لازم معمول دارد.3ـ 5ـ صاحب كارگاه متعهد می‌گردد پس از عقد قرارداد نسبت به پوشش بیمه حوادث ناشی از كار برای بافنده در هنگام حضور در كارگاه اقدام نماید.4ـ 5ـ دستمزد بافت فرش با توجه به مقدار بافت قید شده در بند 1 ماده 4 طبق عرف محل به ازای تعداد ........... گره مبلغ ............. ریال بوده و صاحب كارگاه مكلف است دستمزد بافنده را با در نظر گرفتن كاركرد آن ماه در پایان هر ماه محاسبه و پرداخت نماید چنانچه صاحب كارگاه در پرداخت دستمزد بافنده بیشتر از یكماه تاخیر نماید بایستی برای هرماه تاخیر مقدار 5% از دستمزد پرداخت نشده را به عنوان تاخیر در پرداخت حقوق محاسبه و به بافنده پرداخت كند.تبصره: چنانچه مقدار بافت توسط بافنده بیشتر از مقدار بافت محاسبه شده در مدت قید شده در بند 1 ماده 4 باشد براساس محاسبات فوق بهای اضافه بافت محاسبه و پرداخت خواهد شد.5ـ5ـ صاحب كارگاه بایستی نسبت به تشویق بافنده در خصوص استراحت و ورزش حین كار اقدام نماید.ماده 6ـ تضمین حسن انجام تعهدات:بافنده بابت ضمانت حسن انجام كار تعهدات موضوع قرارداد یك فقره تعهد نامه تودیع و به صاحب كارگاه ارایه كند.ـ سایر شرایط و تعهدات قرارداد:ماده 7 ـ بافنده مكلف به حفظ اطلاعات، كلیه اسرار كاری، نقشه‌ها و سایر موارد مرتبط با محل كار بوده و درصورت اثبات خلاف آن ملزم به جبران خسارتهای وارده می‌باشد.ماده 8ـ بافنده با توجه به مهارت خود و علم به نوع كار در محل مشغول به كار گردیده و چنانچه نتواند هماهنگی لازم را با سایر بافندگان داشته یا سایر تعهدات مندرج در قرارداد را انجام دهد و موجب متوقف ماندن كار یا كندی آن شود صاحب كارگاه می‌تواند قرارداد را فسخ نماید.ماده 9ـ در صورت بروز اختلاف میان طرفین مراجع حل اختلاف هیئتی مركب از خود یا نماینده صاحب مجتمع، خود یا نماینده بافنده و نماینده مركز ملی فرش ایران (سازمان بازرگانی استان) خواهد بود.ماده 10ـ رعایت شرایط عمومی قانون قراردادها از جمله رعایت حداقل سن قانونی برای بافت (حداقل 15 سال سن)، انجام خدمت وظیفه عمومی برای آقایان، كسب رضایت كتبی همسر برای بانوان و ولی یا قیم برای افراد كمتر از 18 سال الزامی می‌باشد.ماده 11ـ قرارداد حاضر در 11 ماده و 4 تبصره در دو نسخه در حكم واحد تنظیم شده و با امضای طرفین ابلاغ شده محسوب می شود.نام و نام‌خانوادگی بافنده :امضا و اثر انگشت

نام و نام خانوادگی صاحب كارگاه:مهر و امضا

منبع :