مواد و مصالح

گوسفند سنجابی

پراكنش : حد شمالی منطقه پراكنش این گوسفند ،كوه شاه كوه و رودخانه قره سو است و تا دهات اطراف قصبه و روانسر ادامه می یابد .حد شرقی شامل كوه زنگلیان كوه كماجار و كوه ویس و كوه خورین است .حد غربی شامل كوه های ولدبیگی و كوه بنی گز و ده های ونه رنگینه گوران و تختگاه و مله بگلر و سایر كوههای گوران است.

حد جنوبی این ناحیه شامل خطی است كه به موازات تقریبأ شش كیلومتری شمال جاده كرمانشاه - قصرشیرین كشیده شده و كوهستان های برزه و چنار را شامل می شود .ناحیه زندگی ایل از دو قسمت دشت و كوهستان تشكیل می یابد .
خصوصیات ظاهری : سنجابی گوسفندی دنبه دار با جثه ای بزرگ و دست و پایی بلند می باشد . رنگ صورت آن قهوه ای تا قهوه ای كمرنگ بوده و بدن از پشم بلند و نسبتأ سفید و ضخیمی پوشیده شده است .از لحاظ تولید جزء گوسفندان گوشتی و گوشتی - پشمی بوده و دارای تولید شیر مناسب می باشند .
خصوصیات تولیدی :
میانگین وزن تولد 4.5 کیلوگرم
میانگین وزن شیرگیری 24 کیلوگرم
میانگین وزن پشم 2.5 کیلوگرم

 

میش نژاد سنجابی

 

منبع : علی مبارکی
باتشکر از جناب آقای عبدالله احراری

منبع :