مقدمه ای بر بافته های خاص قسمت دوم ...

شهناز محقق...

نگاهی به کاشف نمودن و برخی عیوب بافت ...

مهروز مرعشی ...

تکنیک و فن بافت فرش تخت باف قسمت دوم ...

دکتر حصل خانجانی تولید کننده فرش اصیل ترکمن...

آموزش بافت قالی جلسه اول

مهروز مرعشی ...

انواع گرههای استاندارد در بافت قالی ...

مهروز مرعشی...

برخی گره های نامتعارف مشهور به هنری! ...

استاد فتحعلی قشقایی فر...

روشهای متنوع پود دهی فرش ایران

...

جاجیم بافی در ایران

...

تعریف نقش برجسته یا برجسته بافی

فرش برجسته به فرشی گفته می شود که پزرهای نقوش ان بلندتر از پرزهای زمینه بافته شود وبه صورت سه بعدی شکل گیرد مناظری که گل هایی ان به صورت برجسته وسه بعدی وانواع سایه روش در این گونه فرشها بوجود می اید...