آموزش گلیم بافی قسمت سوم(پیاده سازی نقشه) ...

فردوس لطفی ...

آموزش گلیم بافی قسمت دوم(آموزش ملیله بافی) ...

فردوس لطفی ...

آموزش بافت انواع گلیم قسمت اول

فردوس لطفی ...

چگونه بافت خوبی داشته باشیم؟

سیروس مرادی ...

آموزش بافت گلیم هرسین قسمت هفتم

استاد فیروز ناصری هرسینی ...

آموزش بافت فرشهای سه بعدی قسمت آخر ...

یاشار ملفوظی دانش آموخته و هنرمند و فعال فرش تبریز ...

تکنیک و مراحل بافت نگاره مریمی در گلیم هرسین ...

استاد فیروز ناصری هرسینی...

آموزش بافت فرش حجمی

اکرم بیگی مدیره مجتمع آموزشی مستعد ...

تکنیک و فن بافت فرشهای برجسته و سه بعدی جلسه چهارم ...

یاشار ملفوظی هنرمند و دانش آموخته فرش ...