گزارش تصویری پنجم از غرفه های فرش دستباف نمایشگاه دموتکس 201 ...

...

چهارمین گزارش تصویری از دموتکس 2017 ...

...

آلاشت برادران لطفی و شیراز رضوانی در میان برگزیدگان دموتکس20 ...

...

دومین گزارش تصویری مهندس بیدآبادی از نمایشگاه دموتکس 2017 ...

...

گزارش تصویری از نمایشگاه دموتکس 2017 ...

...

شرکت کنندگان ایرانی حاضر در دموتکس 2017 ...

بر مبنای گزارش دریافتی از جناب مهندس بیدابادی فعال و صادر کننده و از غرفه داران دموتکس 2017 اسامی برخی عزیزان ایرانی شرکت کننده به شرح زیر است: ...

گزارش تصویری دوم سایت قالیکده از نمایشگاه توانمندی های روستا ...

...

گزارش تصویری از همایش سفره های کردی خراسان شمالی ...

...

برپایی نمایشگاه و چگونگی حضور در آن ...

نیرویی که صرف برگزاری یک نمایشگاه یا ایجاد یک غرفه نمایشگاهی می‌شود؛ بیشتر از نیرویی است که در هر فعالیت بازاریابی دیگری صرف می‌شود. اما علیرغم همه تلاشها، گاهی نتیجه کار نامطلوب و حتی اندوهبار می‌شود...