گزارش تصویری از اولین روز جشنواره فرش تزکمن ...

...

نمایشگاه توانمندی های صنایع دستی شهرستان تربت جام 13 تا19 شه ...

...

گزارش تصویری از غرفه شركت تعاوني فرش دستباف نقش تبارجام در ن ...

...

همگام با جشنواره فرش ترکمن (قسمت اول) ...

آماده سازی غرفه ها 12 شهریور 95...

فرش ... فراموش و ....

هم چون سالهای پیش میزبان فرش دستباف بود. من خود روز دوم آنجا بودم. تکاپویی از یک نمایشگاه دیده نمی شد....

معرفی غرفه های برتر اقدامی شایسته و قابل توجه! ...

بیست و پنجمین نمایشگاه فرش تهران در حالی به اتمام رسید که با تدبیر خوب و شایسته مرکز ملی فرش ایران سه غرفه برتر این نمایشگاه معرفی شدند. ...

نقد نمایشگاه بیست و پنجم فرش تهران ...

بعد از چند سال امسال قسمت شد در بیست و پنجمین نمایشگاه حضوری چند ساعته داشته باشم و چهار سالن را به اجمال مشاهده کردم....

میزان فروش هر کسی در نمایشگاه حاصل عملکرد یک ساله ی اوست! ...

بیست و پنجمین نمایشگاه فرش دستباف تهران در شرایطی تمام شد که برخی با رضایت کامل و عده ای یا عدم رضایت غرفه خود را جمع کردند. بسیاری از غرفه داران تا به آن حد از عدم فروش خود ناراضی هستند که اظهار می‌...

نکاتی در مورد بیست و پنجمین نمایشگاه فرش تهران ...

بیست و پنجمین دوره نمایشگاه فرش دستباف تهران هم برگزار شد و با همه نیکی ها و کاستی هایش به تاریخ فرش ایران پیوست. نمایشگاهی که کم فروغ تر از ادوار پیشین برگزار شد و باز هم این حقیقت را بیش از پیش آشکا...