گزارش تصویری از بیست و پنجمین نمایشگاه فرش تهران قسمت بیست و ...

آخرین روز نمایشگاه فرش دستباف، خلوت تر از همیشه بود....

گزارش تصویری از بیست و پنجمین نمایشگاه فرش تهران قسمت بیست و ...

...

گزارش تصویری از بیست و پنجمین نمایشگاه فرش تهران قسمت بیست و ...

...

گزارش تصویری از بیست و پنجمین نمایشگاه فرش تهران قسمت بیستم ...

...

گزارش تصویری از بیست و پنجمین نمایشگاه فرش تهران قسمت نوزدهم ...

گروه طراحی و تولید فرش بیدرنگ...

گزارش تصویری از هنرمندان فراشبند فارس ...

خامه های دست ریس فراشبند فارس...

گزارش تصویری از بیست و پنجمین نمایشگاه فرش تهران قسمت هجدهم ...

غرفه مکتب فرش و گلیم و گبه کرمانشاه...

گزارش تصویری از بیست و پنجمین نمایشگاه فرش تهران قسمت هفدهم ...

...

گزارش تصویری از بیست و پنجمین نمایشگاه فرش تهران قسمت شانزده ...

اختتامیه ششمین جشنواره فرش برتر ...