بررسی صد سال سهم فرش در اقتصاد ایران(دهم) ...

وضع بازار فرش دستباف ایران در آلمان مقدمتاً بایستی گفت که 16 درصد کل مصرف فرش در آلمان از کشور ایران صادر می شود و این میزان معادل 3 برابر صادرات فرش ایران به آمریکا می باشد. در سال های اخیر میزا...

بررسی صد سال سهم فرش در اقتصاد ایران(نهم) ...

صادرات فرش وضع بازار فرش دستباف در آمریکا: با بررسی هایی که به عمل آمده است تقریباً 20 درصد از مجموع درآمد قابل مصرف افراد در آمریکا برای خرید فرش (اعم از داخلی و یا خارجی) مصرف می شود و بر طبق آ...

بررسی صد سال سهم فرش در اقتصاد ایران(هشتم) ...

 آمار قالی بافان  بر طبق  آمار وزارت  کار (تهیه  شده  در سال  1328) تعداد  کارگران قالی باف  در حدود128973نفر بوده  است لیکن به موجب آماراداره ک...

بررسی صد سال سهم فرش در اقتصاد ایران(بخش هفتم) ...

خانم دکتر فیروزه عزیزی در بحث  اهمیت فرش در اشتغالزایی کشور در تحقیق خود بر این باورند که فرش دستباف از جمله صنایع دستی است که موجبات اشتغال افراد زیادی را جمعیت فعال کشور به ویژه روستائیان ف...

بررسی صد سال سهم فرش در اقتصاد ایران (بخش ششم) ...

"آقای علاءالدين ازوجی در تحقیق خود با عنوان "تاثير محدوديت های تجاری و تعرفه ای بر صادرات فرش دستباف ايراندر بازار جهانی" بر این باورند که : بطوركلی پيشينه تاريخ نشان می ‌دهد كه تا قبل از سلسله صف...

بررسی صد سال سهم فرش در اقتصاد ایران (بخش پنجم) ...

رنگرزی در صنعت قالی بافی هنر رنگزری اهمیتی کم و بیش یکسان با طراح و بافندگی دارد و اصولاً بدون وجود رنگ نقشی آفریده نمی شود. ...

بررسی صد سال سهم فرش در اقتصاد ایران (بخش چهارم) ...

ابزارهای بافندگی و رفوگری ابزارهای بافندگی و رفوگری فرش بسیار محدود و ساده می باشند در بافندگی و رفوگری به طور معمول برای گره زدن از یک نوع چاقوی مخصوص استفاده می کنند که سر آن به شکل قلاب در آمد...

بررسی صد سال سهم فرش در اقتصاد ایران (بخش سوم) ...

الیاف حیوانی در برابر الیاف گیاهی، به پشم و ابریشم  و موی بز گفته می شود. ...

بررسی صد سال سهم فرش در اقتصاد ایران (بخش دوم) ...

در نوشته های باز مانده از زبان پهلوی برای قالی نفیس واژه "بمپ" یا "بوپ" و برای فرش و نمد واژه "نمت" و برای فرش جامه و بستر واژه "ویسترگ" آمده است. معنای "بوپ" در لغتنامه دهخدا به فرش و بساط خانه و...