عوامل موثر در قیمت گذاری فرش قسمت ششم ...

سعید احباب فعال فرش تبریز ...

شناخت بازار فرش امریکا و آشنایی با بزرگترین وارد کنندگان فرش ...

دکتر خسرو سبحه ...

بررسی بازار فرش در آمریکا و رهنمودهایی به دانش آموختگان فرش ...

دکتر خسرو سبحه ...

رضا ذوقی نسب یکی از دانش آموختگان موفق فرش و کار آفرین ...

...

مفهوم خوشه فرش و نگاهی به عملکرد خوشه فرش استان خراسان شمالی ...

...

مفهوم خوشه فرش و نگاهی به عملکرد خوشه فرش استان خراسان شمالی ...

...

مفهوم خوشه فرش و نگاهی به عملکرد خوشه فرش استان خراسان شمالی ...

...

آشنایی با برخی فرشهای فروشگاه فرش مسعود ناروئی در زاهدان ...

...

رهنمودهای اکبر رمضانی فعال موفق فرش به اعضای گروه تلگرامی چه ...

شب گذشته طبق قرار قبلی جناب رمضانی از تولید کنندگان و فعالان موفق فرش در گروه تلگرامی چهارسوق هنرمندان حاضر شدند. ابتدا ایشون خود را معرفی و کلیات نکات مورد نظر خود را طرح و سپس بحث در قالب سوال و جو...