مفهوم خوشه فرش و نگاهی به عملکرد خوشه فرش استان خراسان شمالی ...

...

مفهوم خوشه فرش و نگاهی به عملکرد خوشه فرش استان خراسان شمالی ...

...

مفهوم خوشه فرش و نگاهی به عملکرد خوشه فرش استان خراسان شمالی ...

...

آشنایی با برخی فرشهای فروشگاه فرش مسعود ناروئی در زاهدان ...

...

رهنمودهای اکبر رمضانی فعال موفق فرش به اعضای گروه تلگرامی چه ...

شب گذشته طبق قرار قبلی جناب رمضانی از تولید کنندگان و فعالان موفق فرش در گروه تلگرامی چهارسوق هنرمندان حاضر شدند. ابتدا ایشون خود را معرفی و کلیات نکات مورد نظر خود را طرح و سپس بحث در قالب سوال و جو...

‍ دایره المعارف بازاریابی (قسمت اول) ...

انواع بازار یابی ...

تحقیق پیرامون اشتغال در فرش دستباف با تکیه بر فرصتها و تهدید ...

پژوهشگران: پاشا نوراله (مسئول طرح)...

بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگان هنر صنعت فرش دستباف و راهها ...

پژوهشگران: سلطانیان ناصر (مسئول طرح) ...

بیست و پنجمین نمایشگاه فرش تهران، و دستاوردی برای فرش مشهد! ...

امسال در جریان برگزاری بیست و پنجمین نمایشگاه فرش تهران مشتریان استقبال بسیار کمی از تولیدات فرش مشهد داشتند. ...