روش تشخیص ابریشم مصنوعی و طبیعی در فرش دستباف(2) ...

روش و نحوه شناسایی فرش ابریشم طبیعی؟ ...

روش تشخیص ابریشم مصنوعی و طبیعی در فرش دستباف(1) ...

در فرش ترکیه و هند و تا حدودی در پاکستان، استفاده از ابریشم مصنوعی به جای ابریشم طبیعی رواج دارد و وسوسه عده ای برای تقلید از این کار در ایران طبیعی می باشد. اما باید در نظر داشت که سابقه و ارزش فرش ه...

آشنایی با پشم مغان (قسمت نهم)

چگونگی شناسایی الیاف پشم: ...

آشنایی با پشم مغان (قسمت هشتم)

ویژگیهای پشم مصرفی در قالیبافی ...

آشنایی با پشم مغان (قسمت هفتم)

كربنیزه كردن پشم ...

آشنایی با پشم مغان (قسمت ششم)

شستشوی پشم: ...

آشنایی با پشم مغان (قسمت پنجم)

پشم چینی: ...

آشنایی با پشم مغان (قسمت چهارم)

ویژگیهای پشم: ...

آشنایی با پشم مغان (قسمت سوم)

تقسیم بندی الیاف پشم: ...