پرسش و پاسخ در خصوص رنگرزی پنبه با مواد رنگزای مستقیم ...

مهندس امیر منصور اربابی مدیر کارگاه رنگرزی تیراژه قم ...

رنگ همانندی در رنگرزی خامه فرش قسمت سوم (الزامات رنگ همانندی ...

استاد سید عباس سجادی مدیر رنگرزی گلستان ...

رنگ همانندی در رنگرزی قسمت دوم

سید عباس سجادی / امیر منصور اربابی ...

رنگ همانندی در رنگرزی

استاد سید عباس سجادی/ مهندس امیر منصور اربابی...

گیاهان تانن دار

مهندس امیر منصور اربابی ...

دستورالعمل رنگرزی پشم با دستگاه بوبین رنگ کنی ...

استاد سید عباس سجادی ...

شرحی بر کالیته های رنگی شرکت پرندیس ...

رضا ذوقی نسب دانش آموخته فرش و مدیر شرکت پرندیس...

رنگرزی پشم با مواد رنگزای اسیدی

مهندس امیر منصور اربابی ...

رنگرزی پشم با روناس قسمت اول

مهندس سید عباس سجادی مهندس اربابی مهندس کبیری...