شرحی بر رنگزاهای اسیدی و متال و ری اکتیو ...

سید عباس سجادی مدیر رنگرزی گلستان یزد...

رنگرزی پشم با دستگاه بوبین رنگ کنی قسمت دوم ...

سید عباس سجادی مدیر کارگاه رنگرزی گلستان ...

رنگرزی خامه قالی های با دستگاه بوبین رنگ کنی قسمت اول ...

سید عباس سجادی مدیر رنگرزی گلستان یزد ...

روش علمی محلول سازی از رنگزاها و مواد کمکی ...

مهندس امیر منصور اربابی ...

رنگرزی ابریشم

سید عباس سجادی مدیر رنگرزی گلستان یزد ...

گزارش جامع دوره رنگرزی پیشرفته اردبیل ...

سید عباس سجادی مدیر رنگرزی گلستان یزد...

روشهای کمرنگ نمودن خامه قالی رنگرزی شده ! ...

سید عباس سجادی ...

رنگ همانندی در رنگرزی خامه قالی قسمت چهارم ...

استاد سید عباس سجادی و مهندس امیر منصور اربابی...

شناخت مواد رنگزا قسمت اول

دکتر خواجه مهریزی ...