بهترین روش تهیه برخی رنگزاهای طبیعی(پوست گردو،پوست انار؛برگ ...

سید عباس سجادی ...

رنگ همانندی در رنگرزی خامه قالی قسمت چهارم ...

سید عباس سجادی مدیر رنگرزی گلستان ...

داستان قرمز دانه و روناس و رنگرزی جذاب ابریشم با این رنگزاها ...

به روایت استاد سید عباس سجادی...

شیوه آزمایشگاهی تشخیص رنگزاهای کاربردی در رنگرزی پشم ...

مهندس امیر منصور اربابی ...

ساده ترین راه شناخت رنگزای ناشناس برای رنگرزی الیاف پشم ...

سید عباس سجادی ...

پرسش و پاسخ در خصوص رنگرزی پنبه با مواد رنگزای مستقیم ...

مهندس امیر منصور اربابی مدیر کارگاه رنگرزی تیراژه قم ...

رنگ همانندی در رنگرزی خامه فرش قسمت سوم (الزامات رنگ همانندی ...

استاد سید عباس سجادی مدیر رنگرزی گلستان ...

رنگ همانندی در رنگرزی قسمت دوم

سید عباس سجادی / امیر منصور اربابی ...

رنگ همانندی در رنگرزی

استاد سید عباس سجادی/ مهندس امیر منصور اربابی...