تناسب

تناسب مفهوم ریاضی است که در هنر تجسمی بر رابطه‌ی مناسب میان اجزاء با یکدیگر و کل اثر دلالت دارد. ...

قالی هایی به رنگ طبیعت

...

معرفی کارگاه رنگرزی شرکت دارو رنگ آیریس واقع در اصفهان و اطل ...

...

الگویی جالب از همکاری دانشگاه هنر اردکان و کارگاه های رنگرز ...

...

در کارگاه رنگرزی سید عباس سجادی (گلستان)قسمت دوم ...

...

جلوه گری و عشوه رنگها در کارگاه رنگرزی پرندیس!مدیریت رنگرزی ...

...

گزارش تصویری از کارگاه رنگرزی شرکت سهامی فرش در کرج ...

...

گزارشی از کارگاه رنگرزی خامه قالی گلستان در اشگذر یزد ...

...

گزارش تصویری از کارگاه رنگرزی یزدانی در نصر اباد تربت جام ...

...