معرفی استاد حبیب الله امین افشار

به سراغ طراح بزرگ تبریز که بر هر زبانی نام او را شنیدیم یعنی حبیب الله امین افشار می رویم. وی متولد 1282 خورشیدی در رضائیه است. ...

معرفی استاد احمد رسولی

احمد رسولی متولد 1322 خورشیدی است و از سال 1330 به طور متناوب و از سال 1335 به طور کامل به نقاشی فرش اشتغال داشته است....

معرفی استاد داود دارابی

داود دارابی متولد سال 1334 در تهران است....

معرفی استاد جمشید امینی

جمشید امینی بافندۀ هنرمندی است که در سال 1282 شمسی در 70 کیلومتری تهران در قریه ای به نام فشند متولد شد. ضمن تحصیل، به کار آموزش بافت قالی و شیوۀ رنگرزی نیز می پرداخت. ...

معرفی استاد حسین موسوی سیرت

در بازار تهران مشهورترین نقاش فرش، حسن موسوی سیرت است. وی در طراحی صورت و نقوش فرش های ظریف و ریزباف مهارت دارد. ...

معرفی استاد اکبر تجربه کار

اکبر تجربه کار متولد 1323 است. وی نزد عمویش حسن تجربه کار (1357 – 1283) که از طراحان معروف کرمان و شرکت فرش بوده تعلیم دید . ...

معرفی استاد رسام عرب زاده

رسام عرب زاده متولد سال 1293 در تبریز است. پدر وی از نقاشان معروف تبریز است که به نام سید عرب شناخته می شود. ...

معرفی استاد اکبر مهدیی ئی

در میان هنرمندان جوان اصفهانی با اکبر مهدیی ئی آشنا شدیم که قلمی گرم و هنرمندانه و پراحساس داشته و با وجود جوانی فعالیت وسیعی در تولید فرش دارد. ...

معرفی استاد حسین مصورالملکی

هنرمند دیگر، حسین مصورالملکی (حاج مصور) است که در سال1270 در خانوادۀ یک نقاش به دنیا آمد. ...