نگاهی به فرآیند روشویی و مرمت فرشهای نهاد ریاست جمهوری ...

محمد حسین سیف...

مرمت فرشهای لول باف جلسه سوم(پرداخت و موگیری فرشهای لول باف) ...

محمد حسین سیف ...

مرمت فرشهای لول باف قسمت دوم

محمد حسین سیف ...

شیوه چرم دوزی فرش

محمد حسین سیف ...

مرمت فرشهای لول باف قسمت اول

محمد حسین سیف ...

حفاظت و مرمت فرشهای بزرگ پارچه قسمت ششم ...

محمد حسین سیف ...

تکنیک هایی برای شست و شوی "تابلو فرش" ...

استفاده از تابلو فرش در بسیاری از خانه ها جلوه و ارزشی و یژه به خانه ها می دهد واین تابلو فرشها به ندرت نیاز دارند که مورد شست و شو قرارگیرند اما ممکن است در گذر زمان همین تابلوهای باارزش نیز گاهی نیا...

آموزش مرمت فرشهای بزرگ پارچه جلسه سوم ...

محمد حسین سیف مرمت کار فرش در قم ...

مرمت فرشهای بزرگ پارچه جلسه دوم

(فرشهای بزرگ پارچه و چگونگی عملیات پایانی .نصب و غیره) ...