طراحی مجدد دستگاه پرداخت فرش در جهت دستیابی ساده به ارتفاع پ ...

تصاویری از طراحی مجدد دستگاه پرداخت ...

طراحی مجدد دستگاه پرداخت فرش در جهت دستیابی ساده به ارتفاع پ ...

در واقع جهت چرخش تیغه مهم میباشدکه قسمت جلو وزیر آن باید باز باشدتا پرزها را بتواند بگیردبه عبارتی رو گیری کندو همچنین پشت محفظه باید باز باشدکه درنهایت بر روی محفظه مکانی در نظر گرفته میشود جهت مکنده...

طراحی مجدد دستگاه پرداخت فرش در جهت دستیابی ساده به ارتفاع پ ...

مراحل طراحی وساخت قطعات براساس طرح...

طراحی مجدد دستگاه پرداخت فرش در جهت دستیابی ساده به ارتفاع پ ...

طرح اولیه دستگاه درابتدا طراحی با کمک نرافزار3dmaxانجام شد که شرح آن در زیر توضیح داده شده است. ...

طراحی مجدد دستگاه پرداخت فرش در جهت دستیابی ساده به ارتفاع پ ...

بررسی محدودیتهای ابزارهای موجود و مراحل طراحی نرم افزاری وصنعتی و ساخت قطعات و تولید دستگاه....

طراحی مجدد دستگاه پرداخت فرش در جهت دستیابی ساده به ارتفاع پ ...

فرش ماشینیپیدایش فرش ماشینی در کشورمان نشان می‎دهد که این محصول در ایران عمری تقریباً ۴۰ ساله دارد. در ابتدای دهه ۵۰ اولین فرش ماشینی تولید داخل در کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان توسط ماشین‎های...

طراحی مجدد دستگاه پرداخت فرش در جهت دستیابی ساده به ارتفاع پ ...

پرداخت برجسته فرش (نیمه دستی ونیمه ماشینی) ...

طراحی مجدد دستگاه پرداخت فرش در جهت دستیابی ساده به ارتفاع پ ...

پرداخت بادستگاه ماشینی موجوددر پرداخت ماشینی از ابزار دستی چون قشو یا شانه،جهت سرکش کردن پرز یا انجام امور کمک گرفته میشود.اما نقش آنها فراگیر نیست. ...

طراحی مجدد دستگاه پرداخت فرش در جهت دستیابی ساده به ارتفاع پ ...

روش های پرداخت فرش دستبافروشهای پرداخت فرش دستباف رامطابق با آنچه که در کلیه کتب فرش آمده است به دو دسته ،ماشینی ودستی تقسیم بندی میکنند.که این تقسیم بندی مطابق آنچه که از مشاهدات شیوه های پرداخت فرش ...