جفت نه متری تبریز شصت رج طرح زینالی چله و گل ابریشمجفت نه متری تبریز شصت رج طرح زینالی چله و گل ابریشمجفت نه متری تبریز شصت رج طرح زینالی چله و گل ابریشمجفت نه متری تبریز شصت رج طرح زینالی چله و گل ابریشمجفت نه متری تبریز شصت رج طرح زینالی چله و گل ابریشم

جفت نه متری تبریز شصت رج طرح زینالی چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 40936
محل بافت : تبریز
عرض : 248 سانتی متر
طول : 352 سانتی متر
رج : 60
طرح : زینالی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : بژ
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 55 کیلوگرم

جفت قالی نه متری تبریز گل ابریشم و چله ابریشم