شش متری هریس بخشایش پشم دست ریس رنگ گیاهیشش متری هریس بخشایش پشم دست ریس رنگ گیاهیشش متری هریس بخشایش پشم دست ریس رنگ گیاهیشش متری هریس بخشایش پشم دست ریس رنگ گیاهی

شش متری هریس بخشایش پشم دست ریس رنگ گیاهی

فروخته شده

کد فرش : 70010
محل بافت : هریس بخشایش
عرض : 219 سانتی متر
طول : 287 سانتی متر
رج : 30
طرح : هندسی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : شتری
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 30 کیلوگرم

قالی شش متری هریس روستایی اصل