قالیچه منطقه قره داغ  قدیمی با طرح بی نظیر قلعه بابک خرم دینقالیچه منطقه قره داغ  قدیمی با طرح بی نظیر قلعه بابک خرم دینقالیچه منطقه قره داغ  قدیمی با طرح بی نظیر قلعه بابک خرم دینقالیچه منطقه قره داغ  قدیمی با طرح بی نظیر قلعه بابک خرم دینقالیچه منطقه قره داغ  قدیمی با طرح بی نظیر قلعه بابک خرم دینقالیچه منطقه قره داغ  قدیمی با طرح بی نظیر قلعه بابک خرم دینقالیچه منطقه قره داغ  قدیمی با طرح بی نظیر قلعه بابک خرم دینقالیچه منطقه قره داغ  قدیمی با طرح بی نظیر قلعه بابک خرم دینقالیچه منطقه قره داغ  قدیمی با طرح بی نظیر قلعه بابک خرم دین

قالیچه منطقه قره داغ قدیمی با طرح بی نظیر قلعه بابک خرم دین

فروخته شده

کد فرش : 22050
محل بافت : قره داغ
عرض : 150 سانتی متر
طول : 201 سانتی متر
رج : 40
طرح : قلعه بابک خرمدین
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : سماغی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 5 کیلوگرم

قالیچه قره داغ آنتیک با طرح قلعه بابک خرمدین تمام پشم و سالم