دو ذرع دستباف گلیم سوزنی فرش سیرجان برجسته و اعلا بافدو ذرع دستباف گلیم سوزنی فرش سیرجان برجسته و اعلا بافدو ذرع دستباف گلیم سوزنی فرش سیرجان برجسته و اعلا بافدو ذرع دستباف گلیم سوزنی فرش سیرجان برجسته و اعلا باف

دو ذرع دستباف گلیم سوزنی فرش سیرجان برجسته و اعلا باف

فروخته شده

کد فرش : 30872
محل بافت : سیرجان
عرض : 129 سانتی متر
طول : 165 سانتی متر
رج : 45
طرح : ترنجی خشتی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : آبی
رنگ حاشیه : لاکی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 4 کیلوگرم

دو ذرعی دستبافت گلیم فرش سیرجان سفارشی باف اعلاباف