دوذرعی دستباف قشقایی سفارشی بافت رنگ گیاهی اعلادوذرعی دستباف قشقایی سفارشی بافت رنگ گیاهی اعلادوذرعی دستباف قشقایی سفارشی بافت رنگ گیاهی اعلادوذرعی دستباف قشقایی سفارشی بافت رنگ گیاهی اعلا

دوذرعی دستباف قشقایی سفارشی بافت رنگ گیاهی اعلا

فروخته شده

کد فرش : 30874
محل بافت : قشقایی
عرض : 117 سانتی متر
طول : 156 سانتی متر
رج : 45
طرح : ترنجی قشقایی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : لاکی
رنگ حاشیه : لاکی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 3 کیلوگرم

دو ذرعی دستبافت قشقایی بافت اعلا رنگ گیاهی