دو ذرع دستباف قشقایی شیرازسفارشی باف رنگ گیاهیدو ذرع دستباف قشقایی شیرازسفارشی باف رنگ گیاهیدو ذرع دستباف قشقایی شیرازسفارشی باف رنگ گیاهیدو ذرع دستباف قشقایی شیرازسفارشی باف رنگ گیاهی

دو ذرع دستباف قشقایی شیرازسفارشی باف رنگ گیاهی

فروخته شده

کد فرش : 30875
محل بافت : قشقایی
عرض : 110 سانتی متر
طول : 162 سانتی متر
رج : 45
طرح : ترنج سرو و کاج قشقایی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : لاکی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 4 کیلوگرم

دو ذرعی دستبافت قشقایی شیراز اعلا باف