شش متری تبریز طرح هریس گل ابریشم دست دومشش متری تبریز طرح هریس گل ابریشم دست دومشش متری تبریز طرح هریس گل ابریشم دست دومشش متری تبریز طرح هریس گل ابریشم دست دومشش متری تبریز طرح هریس گل ابریشم دست دوم

شش متری تبریز طرح هریس گل ابریشم دست دوم

فروخته شده

کد فرش : 10828
محل بافت : تبریز
عرض : 203 سانتی متر
طول : 309 سانتی متر
رج : 50
طرح : هریس
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 16 کیلوگرم

شش متری هریس تبریز گل ابریشم دست دوم سالم