جفت ذرع و نیم دستباف تبریزطرح جدید خطیبی کف ابریشمجفت ذرع و نیم دستباف تبریزطرح جدید خطیبی کف ابریشمجفت ذرع و نیم دستباف تبریزطرح جدید خطیبی کف ابریشمجفت ذرع و نیم دستباف تبریزطرح جدید خطیبی کف ابریشم

جفت ذرع و نیم دستباف تبریزطرح جدید خطیبی کف ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 30918
محل بافت : تبریز
عرض : 104 سانتی متر
طول : 154 سانتی متر
رج : 55
طرح : جفت خطیبی جدید تبریز
ابریشم : 75 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : طلایی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

جفت ذرع و نیم دستبافت تبریز طرج جدید خطیبی کف ابریشم