جفت پرده ای اردکان تولیدی شکاری مسیجفت پرده ای اردکان تولیدی شکاری مسیجفت پرده ای اردکان تولیدی شکاری مسیجفت پرده ای اردکان تولیدی شکاری مسی

جفت پرده ای اردکان تولیدی شکاری مسی

فروخته شده

کد فرش : 40782
محل بافت : اردکان
عرض : 148 سانتی متر
طول : 251 سانتی متر
رج : 30
طرح : جفت شکاری اردکان
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 26 کیلوگرم

جفت قالی پرده ای اردکان یزد شکاری