ذرع و نیم طرح جدید هریس کامپیوتری گل ابریشمذرع و نیم طرح جدید هریس کامپیوتری گل ابریشمذرع و نیم طرح جدید هریس کامپیوتری گل ابریشمذرع و نیم طرح جدید هریس کامپیوتری گل ابریشم

ذرع و نیم طرح جدید هریس کامپیوتری گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 30929
محل بافت : تبریز
عرض : 103 سانتی متر
طول : 155 سانتی متر
رج : 50
طرح : هریس کامپیوتری
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم تبریز طرح جدید هریس گل ابریشم