ذرع و نیم تبریز خطیبی جدید کف حاشیه و متن ابریشمذرع و نیم تبریز خطیبی جدید کف حاشیه و متن ابریشمذرع و نیم تبریز خطیبی جدید کف حاشیه و متن ابریشمذرع و نیم تبریز خطیبی جدید کف حاشیه و متن ابریشم

ذرع و نیم تبریز خطیبی جدید کف حاشیه و متن ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 30925
محل بافت : تبریز
عرض : 104 سانتی متر
طول : 157 سانتی متر
رج : 52
طرح : خطیبی جدید تبریز
ابریشم : 75 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : سدری
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم نقشه خطیبی کف متن و حاشیه ابریشم