ذرع و نیم تبریز طرح جدید خطیبی چله و گل ابریشمذرع و نیم تبریز طرح جدید خطیبی چله و گل ابریشمذرع و نیم تبریز طرح جدید خطیبی چله و گل ابریشمذرع و نیم تبریز طرح جدید خطیبی چله و گل ابریشم

ذرع و نیم تبریز طرح جدید خطیبی چله و گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 30932
محل بافت : تبریز
عرض : 103 سانتی متر
طول : 157 سانتی متر
رج : 50
طرح : خطیبی جدید
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم تبریز نقشه جدید خطیبی چله و گل ابریشم