شش متری تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشمشش متری تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشمشش متری تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشمشش متری تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشم

شش متری تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 10854
محل بافت : تبریز
عرض : 209 سانتی متر
طول : 310 سانتی متر
رج : 50
طرح : علیا جدید
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

شش متری تبریز نقشه جدید علیا چله و گل ابریشم