قالیچه دستباف تبریز طرح بنام هفتاد رج چله و گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح بنام هفتاد رج چله و گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح بنام هفتاد رج چله و گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح بنام هفتاد رج چله و گل ابریشم

قالیچه دستباف تبریز طرح بنام هفتاد رج چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22235
محل بافت : تبریز
عرض : 157 سانتی متر
طول : 200 سانتی متر
رج : 70
طرح : بنام تبریز
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 7 کیلوگرم

قالیچه دستبافت تبریز نقشه بنام چله و گل ابریشم هفتاد رج