جفت نه متری تبریز طرح جدید خردیار چله و گل ابریشمجفت نه متری تبریز طرح جدید خردیار چله و گل ابریشمجفت نه متری تبریز طرح جدید خردیار چله و گل ابریشمجفت نه متری تبریز طرح جدید خردیار چله و گل ابریشمجفت نه متری تبریز طرح جدید خردیار چله و گل ابریشمجفت نه متری تبریز طرح جدید خردیار چله و گل ابریشم

جفت نه متری تبریز طرح جدید خردیار چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 41032
محل بافت : تبریز
عرض : 247 سانتی متر
طول : 348 سانتی متر
رج : 50
طرح : خردیار جدید
ابریشم : 55 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 50 کیلوگرم

جفت نه متری تبریز نقشه جدید خردیار چله و گل ابریشم