شش متری کاشان نقشه جدید پشمشش متری کاشان نقشه جدید پشمشش متری کاشان نقشه جدید پشمشش متری کاشان نقشه جدید پشم

شش متری کاشان نقشه جدید پشم

فروخته شده

کد فرش : 10864
محل بافت : کاشان
عرض : 200 سانتی متر
طول : 300 سانتی متر
رج : 33
طرح : کاشان
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 24 کیلوگرم

شش متری کاشان پشمی نقشه جدید