ذرع و نیم دستباف تبریز طرح دید علیا چله و گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز طرح دید علیا چله و گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز طرح دید علیا چله و گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز طرح دید علیا چله و گل ابریشم

ذرع و نیم دستباف تبریز طرح دید علیا چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 30955
محل بافت : تبریز
عرض : 101 سانتی متر
طول : 154 سانتی متر
رج : 50
طرح : علیا جدید تبریز
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تبریز نقشه جدید علیا چله و گل ابریشم