قالیچه تبریز طرح جدید گلستان چله و گل ابریشمقالیچه تبریز طرح جدید گلستان چله و گل ابریشمقالیچه تبریز طرح جدید گلستان چله و گل ابریشمقالیچه تبریز طرح جدید گلستان چله و گل ابریشمقالیچه تبریز طرح جدید گلستان چله و گل ابریشمقالیچه تبریز طرح جدید گلستان چله و گل ابریشم

قالیچه تبریز طرح جدید گلستان چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22168
محل بافت : تبریز
عرض : 150 سانتی متر
طول : 204 سانتی متر
رج : 52
طرح : گلستان جدید تبریز
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه سه متری تبریزنقشه گلستان جدید چله و گل ابریشم