ذرع و نیم تبریز طرح زهره گل ابریشم پنجاه رجذرع و نیم تبریز طرح زهره گل ابریشم پنجاه رجذرع و نیم تبریز طرح زهره گل ابریشم پنجاه رجذرع و نیم تبریز طرح زهره گل ابریشم پنجاه رج

ذرع و نیم تبریز طرح زهره گل ابریشم پنجاه رج

فروخته شده

کد فرش : 30962
محل بافت : تبریز
عرض : 103 سانتی متر
طول : 153 سانتی متر
رج : 50
طرح : زهره
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم تبریز پنجاه رج گل ابریشم