دو ذرعی سوزنی فرش سیرجان سفارشی بافدو ذرعی سوزنی فرش سیرجان سفارشی بافدو ذرعی سوزنی فرش سیرجان سفارشی بافدو ذرعی سوزنی فرش سیرجان سفارشی باف

دو ذرعی سوزنی فرش سیرجان سفارشی باف

فروخته شده

کد فرش : 21045
محل بافت : سیرجان کرمان
عرض : 126 سانتی متر
طول : 156 سانتی متر
رج : 0
طرح : ترنجی حاشیه سرو
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : پشم ریز
جنس چله : پشم
وزن : 6 کیلوگرم

دو ذرعی برجسته و اعلا باف رنگ گیاهی