ذرع و نیم تبریز خطیبی جدید کف حاشیه و متن ابریشمذرع و نیم تبریز خطیبی جدید کف حاشیه و متن ابریشمذرع و نیم تبریز خطیبی جدید کف حاشیه و متن ابریشمذرع و نیم تبریز خطیبی جدید کف حاشیه و متن ابریشمذرع و نیم تبریز خطیبی جدید کف حاشیه و متن ابریشم

ذرع و نیم تبریز خطیبی جدید کف حاشیه و متن ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 30946
محل بافت : تبریز
عرض : 100 سانتی متر
طول : 156 سانتی متر
رج : 55
طرح : خطیبی جدید تبریز
ابریشم : 75 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : بژ
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه جدید خطیبی دو کف ابریشم