ذرع و نیم تبریز طرح زهره گل ابریشمذرع و نیم تبریز طرح زهره گل ابریشمذرع و نیم تبریز طرح زهره گل ابریشمذرع و نیم تبریز طرح زهره گل ابریشم

ذرع و نیم تبریز طرح زهره گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 30977
محل بافت : تبریز
عرض : 102 سانتی متر
طول : 154 سانتی متر
رج : 50
طرح : زهره تبریز
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم زهره تبریز گل ابریشم