ذرع و نیم تبریز طرح هریس کامپیوتری گل ابریشمذرع و نیم تبریز طرح هریس کامپیوتری گل ابریشمذرع و نیم تبریز طرح هریس کامپیوتری گل ابریشمذرع و نیم تبریز طرح هریس کامپیوتری گل ابریشم

ذرع و نیم تبریز طرح هریس کامپیوتری گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 30985
محل بافت : تبریز
عرض : 104 سانتی متر
طول : 151 سانتی متر
رج : 50
طرح : هریس کامپیوتری
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم تبریز طرح هریس کامپیوتری گل ابریشم